Produkter

Infraljudsotning

Infrafones kunder har med hjälp av den rena och miljövänliga infraljudstekniken erhållit ökad lönsamhet för sina förbränningspannor. Detta har åstadkommits genom förbättrad sotrenhållning av ekonomisers, luftförvärmare, katalysatorer, elfilter etc med en återbetalningstid för systemet mellan 6 till 24 månader. Traditionella sotrenhållningsmetoder som ångsotning, kulsotning och manuell sotning har kunnat reduceras kraftigt eller elimineras helt i vissa applikationer.

Vårt stora produktsortiment är ett resultat av vår unika kunskap och vår kundfokus. Vi beräknar den optimala storleken av sotrengöringsutrustningen och designar varje lösning för varje kunds specifika behov. Economizer med ljudsotare installerad

Industriella applikationer

 Detta är en generell broschyr för industriella applikationer hos biobränsleeldade kraftvärmeverk, avfallseldade kraftvärmeverk, koleldade kraftvärmeverk och processindustri.

Broschyr på engelska för industriella applikationer, klicka här.

Marina applikationer

Detta är en generell broschyr för marina applikationer hos frakt-, kryssnings- och passagerarfartyg.

Broschyr på engelska för marina applikationer, klicka här.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Optimerad ångsotning

Den patenterade HISS-teknologin, ursprungligen framtagen av företaget SootTech, gör ert ångsotningssystem till ett effektivt verktyg att hantera igensättningar och öka verkningsgraden på era kraft- och sodapannor.

  • Ökar er verkningsgrad
  • Minska sotkostanden och ångförbrukningen
  • Dubblera er soteffekt
  • Elda billigare bränslen

Uppnådda resultat i sodapannor:

HISS-sotning och fler sotblåsarstarter

I princip all rengöring från en sotblåsare sker på sotblåsarens inväg när ångstålens impuls slår lös beläggningarna på värmeytorna.

När sotblåsaren körs ut, sker nära ingen ytterligare rengöring. Vid konventionell sotning används 50% av ångan till ingen nytta, samtidigt som stoftet tillåts sintra till ”osotbar betong”

Med HISS-sotning (High Impact Soot System), kan flera sotblåsare köras parallellt och utan returånga.
Dvs mer sotning, kortare tid mellan sotning och mer lättsotad aska, samt mindre sotånga.

Ökad effekt och ångbesparing

Exempel på ökad soteffekt med 68% som samtidigt ger en ångbesparing på 16% med HISS-teknologin.

 

Ökad elproduktion

Med stigande elpriser är det viktigt att nå maximal elproduktionen från sodapannan.

Verkningsgraden för ekonomiserytorna påverkar direkt mängden producerad högvärdig ångenergi. Samtidigt är det vanligt att sotningen i eko är minimerad pga igensättningar i konvektion och överhettare. En dubblerad sotning av ekoytor utifrån HISS-teknologi är ofta en enkel väg till en elproduktionsökning på 10-30 MWh/dag. HISS-teknologin gör det lätt att öka värmeupptagningen genom att sota ekoytorna oftare, utan att sotångförbrukningen eller rökgasmängden ökar.

Alla kraftpannor kan också öka sin producerade mängd ånga eller öka sin genomsnittliga ångtemperatur genom att minska ångförbrukningen eller genom att hålla sin överhettare renare, tack vara sotning dubbelt så ofta men med bibehållen sotångförbrukning.

Överbäring och extremlast

Extremlast och perioder av mycket stor överbäring är inte ovanligt i sodapannor. Ofta ger dessa ”perioder” permanenta påslag som inte kan sotas bort. Bästa sättet att hantera överbäring, är att sota mycket oftare, så att inte stoftet hinner sintra/bränna fast. Med HISS-sotning kan sotningen maximeras och t.ex. fokuseras till främre delen av panna så den sotas t.ex. 3-5 ggr så ofta som normalt.

HISS-teknologin gör er ett verktygen att effektivt hantera perioder av överbäring eller produktionstoppar med höga askpåslag.

LutsprutaIllustationFördelningCarryOver

En felinställd spruta kan snabbt orsaka stora påslag av överbäring på värmeytorna. Med HISS-sotning ges ett kraftfullt vertyg att hantera driftstörningar och extrema lasttoppar

 

Här finns en beskrivning av hur vår ombyggnad av ångsotarna görs.

 

Spara

CFD simulering, Computational Fluid Dynamics

Nu som tjänst

I visa fall beror beläggningar på ett ojämnt fördelat gasflöde. En ojämn fördelning kan också leda till lokalt hög gashastighet, vilket kan resultera i erosion och accelererat slitage av värmeöverföringsytor, katalysatorelement osv. Flödesfördelning genom värmeväxlare påverkar även värmeöverföringen. I elfilter är fördelningen av rökgaser en utmaning som kräver väl utformad inloppskanal, styrplåtar och fördelningsskärmar.

Heat Management erbjuder CFD som stöd vid utformning av rökgaskanaler, inloppskanaler till elfilter och andra tillämpningar. 

 

Buller och vibrationer

Buller och vibrationer

Utöver sotningssystem erbjuder vi även lösningar för att motverka buller och vibrationer. Tekniken som används riktar sig främst mot lågfrekvent buller och lågfrekventa vibrationer i området 15-50 Hz.

För att dämpa de lågfrekventa vibrationerna används vår patenterade vibrationsdämparlösning. Dessa vibrationsdämpare används bl.a. till våra infraljudgeneratorer för att minimera vibrationer men kan också monteras på annan vibrerande utrustning.

Det lågfrekventa bullret, som t ex kan vara ljud skapat av en fläkt eller en motor, dämpas med våra ljudreflektorer som konstrueras för att dämpa ljud inom ett visst frekvensspann. En ljudreflektorinstallation föregås av mätningar av ljudet i t ex en kanal för att bestämma placering och dimensionering av ljudreflektorn. Vi har med goda resultat installerat ljudreflektorer både hos förbränningsanläggningar och på fartyg. Efter installation genomförs buller- och vibrationsmätningar.


Ljudreflektor.

Vibrationsdämpare.