Bioeldad panna

Vanliga applikationer för Infraljudsotning i biobränslepannor är ekonomisers, luftförvärmare, katalysatorer och rökrörspannor. Vår optimering av ångsotning används för att spara sotånga eller att öka rengöringsverkan, främst i varmare delar såsom överhettare.

Några av de fördelar våra sotrengöringssystem tillför är:

  • Reducerad ångkonsumtion för ångsotning. Ångan från ångsotningen kan istället användas för att öka värme- eller elproduktionen
  • Lägre bränsleförbrukning. Renare tuber innebär ökad värmeöverföring och verkningsgrad.
  • Lägre och stabilare differentialtryck. Infraljudrengöring når områden som inte nås av konventionella sotrengöringssystem, vilket innebär högre tillgänglighet och lägre last på rökgasfläkten.
  • Färre och kortare driftstopp för manuell rengöring. Högre tillgänglighet och färre antal arbetstimmar.
  • Ökad livslängd på värmeväxlarna. Genom att minska eller eliminera ångsotning eller kulsotning förlängs värmeväxlarnas livslängd. Infraljudstekniken är en skonsam torr rengöringsmetod som inte gör någon åverkan på värmeväxlaren eller katalysatorns element och som inte bidrar till vare sig korrosion eller erosion. Även vår optimerade ångsotning minskar slitage eftersom tiden som ånga tillförs halveras.

Läs om en lönsammare biopanna!

Denna rapport beskriver ett exempel på hur lönsamheten för en biopanna ökades genom minskade bränslekostnader & minskat slitage när Infrafones infraljudsteknik installerades i samband med ett byte av ekonomiser för tredje gången hos detta värmeverk. Läs om hur resultatet blev och om kundens besparing. Läs om en lönsammare biopanna, klicka här