Nyheter

Heat Management presenterar på IRRC 2018 i Wien

Heat Management presenterar på IRRC 2018 i Wien

Heat Management kommer att vara på IRRC i Wien 1-2 oktober. Den 2 oktober kl 14.00 kommer vi även hålla en presentation under titeln ”Boosting boiler efficiency and availability through fouling management‘.

För avfallsförbränningsanläggningar är stora besparingar möjliga genom att optimera sotningssystemen. Heat Management använder en eller flera av en unik uppsättning verktyg:

 • Förebyggande akustisk rengöring med låg frekvens (infraljud). Typiskt använd i ECO, SCR och APH.
 • Optimerande ombyggnad av ångsotblåsare för att sota oftare eller snabbare eller för att eller minska ångförbrukningen genom lokal kontroll av ångtillförseln till varje sotblåsare. Möjliggör överlappande sotblåsning, vilket ökar antal sotblåsarstarter i kritiska områden.
 • Big data driftanalys/panndiagnos för detaljerad studie av pannans driftsparametrar.
 • CFD-flödesanalys för att studera exempelvis problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflödet.

Om optimerad ångsotning

Erfarenhet visar att mer än 90% av rengöringen av en sotblåsare sker under sotblåsarens första slag. När sotblåsaren dras in, används 50% av ångan i onödan. Genom att utrusta varje sotblåsare med ett manöverdon för lokal styrning av ångflödet är det möjligt att:

 • Halvera ångförbrukningen
 • Öka elproduktionen
 • Dubblera sotningsfrekvensen
 • Använda billigare bränsle

Om infraljudsotning

Förebyggande metod för alla torra beläggningar av aska, i avfallspannor används metoden typiskt i ECO, SCR och APH. Typiska resultat är:

 • Lösning av igensättningsproblem
 • Minskad ångförbrukning av sotblåsare med 70-100%
 • Minskat slitage från sotblåsare eller erosion på grund av delvis blockerade tubbankar/SCR-element
 • En enda enhet, med lågt underhåll, behövs för ett stort rengöringsområde, till exempel en hel ECO

Om Big Data-analys

Vår unika programvara används ensam eller tillsammans med ovanstående rengöringstekniker för att analysera pannans driftdata, vilket klargör var uppgraderingar av sotningssystemen är mest nödvändiga och kvantifierar resultatet. Programvarans inbyggda regressionsanalys visar förhållandet mellan alla operativa parametrar och kvantifierar hur mycket en ändring i en parameter påverkar andra parametrar. Detta är till hjälp vid optimering av pannans funktion.

Om IRRC

IRRC-forumet har sedan länge etablerat sig som en av de ledande konferenser inom sektorn för energi-från-avfall. Denna händelse är ett bra tillfälle att träffa europeiska experter och beslutsfattare inom området avfallsförbränning. Utbytet av erfarenheter, idéer och koncept kommer att stimulera samarbete och kommer att främja utveckling, särskilt i de nya EU-medlemsstaterna.

Posted by martin in Nyheter, 0 comments
Wave Impact Heat Management AB inleder samarbete i Skandinavien med Rosink-Werkstätten GmbH

Wave Impact Heat Management AB inleder samarbete i Skandinavien med Rosink-Werkstätten GmbH

Rosink och Heat Management har nyligen inlett ett samarbete med målet att stärka positionen på den Skandinaviska marknaden och att bli den självklara aktören för våra kunder att samarbeta med när det kommer till att förebygga beläggningar i industriella pannor. Genom detta samarbete kan nu vi på Heat Management erbjuda en komplett portfölj av lösningar för rengöring av ytor på värmeväxlare i industriella pannor.

Den produktportfölj som Heat Management nu tillhandahåller i Skandinavien innehåller följande:

 • Infraljudssotning
 • Ångsotblåsare
 • Optimerad ångsotblåsning – HISS
 • Vattenkanoner RWC
 • Vattensotning RWS
 • Slagsotning / Hammare

Genom detta samarbete med Rosink utökar vi på Heat Management inte bara vårt utbud när det gäller rengöring utan vi kan också erbjuda lösningar kopplat till värmeväxlare och fenade rör.

Värmeväxlarna är särskilt lämpliga för:

 • Pannsystem (ånga / varmvatten)
 • System för överskottsvärme, bakom gas och ångturbiner
 • System bakom termisk efterbränning och termiska avgasreningssystem
 • Industriella ugnar

The finned tube portfolio consists of

 • Spiralformade fenade rör
 • Rektangulära fenade rör

Vill du lämna en förfrågan? Kontakta Heat Management via email eller slå oss en signal: +46 8 400 546 11

 Om Rosink-Werkstätten GmbH

Rosink-Werkstätten is a certified specialist in the developing and producing of heat exchangers like the finned tubes heat exchanger, fully welded spiral finned tubes and boiler cleaning systems.

Since more than 35 years, Rosink proves itself as a reliable partner for national and international customers every day. Rosink finds solutions and drive developments forward to protect raw material resources.

The whole team stands for the committed and competent provision of services with a high level of safety and quality consciousness. Instead of anonymous mass production Rosink is influenced by the experience, knowledge and inspiration of the staff. The modern equipment provides the best basis for the high-quality production.

Rosink is the competent contact for all demands relating to heat recovery equipment and waste heat systems. With service, maintenance and repair, Rosink supports customers worldwide to ensure scheduled and cost-saving operations. Continuous progress in research and development strengthen the good market position in products such as finned tubes heat exchangers and finned tubes.

Om Heat Management

Heat Management business idea is to help our customers increase efficiency, availability or lifetime of power plants and marine boilers through optimization of soot cleaning and boiler operation analysis. By optimizing steam soot blowing systems or harnessing the power of infrasound we offer cleantech solutions optimal for most applications.

Heat Management was formed after merging Infrafone AB and SootTech AB in 2016, to broaden the offer for optimizing heat and power boilers. Infrasound Acoustic Cleaning which comes from Infrafone AB, is suitable for the colder parts of boilers, such as economizers, air preheaters and SCR (catalysts). Our optimized soot blowing comes from SootTech AB and is used for reduction of soot blowing steam or increasing cleaning effect primarily in high temperature areas, such as superheater.

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Nya orders i juni: Optimerad sotblåsning & Kanalrengöring

Juni resulterade i beställningar för rengöring av kanal på sodapanna samt ett smart ångsotningssystem på en biobränslepanna.

Optimerad sotblåsning

Uppgraderingen av sotblåsningssystemet kommer att minska den tid som krävs för sotblåsning och kommer avlägsna kondensat i sotångan. Kondensat leder till slitage på värmeväxlarytor med höga kostnader som följd.

Kanalrengöring

Infraljudet har flera positiva egenskaper när det gäller att förhindra igensättningar i kanaler:

 • Stor amplitud i pulsering av rökgasen
 • Vibrerar kanalväggarna något
 • Långt rengöringsområde, täcker även långa kanaler
 • Lågt oljud

Optimerad sotblåsning & Kanalrengöring

Vid rengöring av t.ex. en ekonomiser med infraljud kommer rengöringseffekten från den extra turbulensen som skapas i rökgasen när infraljudet svänger rökgasen fram och tillbaka. Samma effekt är närvarande vid infraljudsotning av kanaler. Infraljudet består av en låg frekvens och oscillationens amplituden är omvänt proportionell mot frekvensen, vilket resulterar i en stor amplitud. Jämfört med ljudsotning med högre frekvenser resulterar den stora amplituden av infraljud på ett mer kraftfullt sätt att avlägsna askpartiklar som har lagt sig på ytor men ännu inte sintrat till hårda avlagringar.

Vid drift av en infraljudsotare går ljudtryckvågor fram och tillbaka i rökgaskanalen. Resultatet är ett ljudtryck som vanligtvis varierar mellan +200 Pa och -200 Pa runt det aktuella trycket inuti kanalen. Trycket ändrar riktningen så många gånger som ljudets frekvens, 20-30 gånger per sekund. 200 Pa resulterar i 200 N kraft (~ 20 kg) per kvadratmeter och effekten är en vibration av kanalväggarna. Typiskt är vibrationshastighetsamplituden 10-15 mm/s när man använder infraljudsotaren under 1-2 sekunder. Denna effekt, som inte är skadlig för väggarna, är till stor hjälp för att förhindra insättningar i kanaler, det har liknande effekter som en slagsotningsanordning, med skillnaden att infraljudet verkar på hela kanalen. Det ljudtryck som skapas i kanalen beräknas före installationen av infraljudsrengöringen och vibrationerna som skapas mäts efter att systemet startats.

Fördelar med infraljudssotning

Infraljudet har en lång våglängd, ca 20 m, vilket resulterar i långt rengöringsområde och möjligheten att nå objekt och genom böjar i rökgaskanalen. Detta beror på det faktum att ljudet avskärmas endast av föremål av storlek jämförbar med våglängden.

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Nya orders i maj: Ljudsotning för biobränsle och avfall

Maj resulterade i order för infraljudsotning inom biobränsle- och avfallssektorn. Två av ordrarna gäller rökrörspannor i Sverige som eldar biobränsle och en är för bakre draget, dvs ekonomiser och luftförvärmare, på en stor CFB-panna i Sverige som ska elda returträ. CFB pannan tas i drift 2020 och infraljudsotning beställdes baserat på kundens goda erfarenheter av infrajudsotning på sin befintliga CFB.

Den fjärde ordern gäller luftförvärmaren på en avfallspanna i Tyskland. Denna order togs också delvis baserat på kundens goda erfarenheter av infraljudsotning. Kunden har haft infraljudsotning i sin koleldade CFB-panna sedan mer än 20 år.

Generellt om infraljudsotning

Vanliga applikationer för infraljudsotning är ekonomisers, luftförvärmare, katalysatorer och rökrörspannor. Vår optimering av ångsotning används för att spara sotånga eller att öka rengöringsverkan, främst i varmare delar såsom överhettare.

Några av de fördelar våra sotrengöringssystem tillför är:

 • Reducerad ångkonsumtion för ångsotning. Ångan från ångsotningen kan istället användas för att öka värme- eller elproduktionen
 • Lägre bränsleförbrukning. Renare tuber innebär ökad värmeöverföring och verkningsgrad.
 • Lägre och stabilare differentialtryck. Infraljudrengöring når områden som inte nås av konventionella sotrengöringssystem, vilket innebär högre tillgänglighet och lägre last på rökgasfläkten.
 • Färre och kortare driftstopp för manuell rengöring. Högre tillgänglighet och färre antal arbetstimmar.
 • Ökad livslängd på värmeväxlarna. Genom att minska eller eliminera ångsotning eller kulsotning förlängs värmeväxlarnas livslängd. Infraljudstekniken är en skonsam torr rengöringsmetod som inte gör någon åverkan på värmeväxlaren eller katalysatorns element och som inte bidrar till vare sig korrosion eller erosion. Även vår optimerade ångsotning minskar slitage eftersom tiden som ånga tillförs halveras.

ljudsotning

Infraljudsotare på rökrörs/ eldrörspanna

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Träffa oss på PulPaper i Helsingfors!

Heat Management deltar vid PulPaper i Helsingfors 29e– 31a maj, där vi presenterar de senaste erfarenheterna och morgondagens sotningsteknik. Kom gärna förbi och träffa oss i bås 6 M71.

Automatisk sotning för sodapannor

För sodapannor finns stora besparingar i att optimera befintlig ångsotningsutrustning. Det är möjligt att:

 • Öka er verkningsgrad
 • Minska sotkostnaden och ångförbrukningen
 • Dubblera er soteffekt
 • Elda billigare bränslen

I princip all rengöring från en sotblåsare sker på sotblåsarens inväg när ångstålens impuls slår lös beläggningarna på värmeytorna.

När sotblåsaren körs ut, sker närapå ingen ytterligare rengöring. Vid konventionell sotning används 50% av ångan till ingen nytta, samtidigt som stoftet tillåts sintra till ”osotbar betong”

Uppnådda resultat i sodapannor:

Heat Managements fullständiga erbjudande består av:

 • Förebyggande sotning med lågfrekvent ljud. Används typiskt i ECO, katalysator och kanaler.
 • Optimerande ombyggnad av ångsotare. Resulterar i möjligheten att ångsota oftare eller spara ånga genom lokal kontroll av ångflödet till varje ångsotare. Möjliggör överlappande sotning och vilket kan användas till att öka antalet ångsotarstarter i kritiska områden.
 • Big data driftanalys för detaljerad studie av pannans driftparametrar.
 • CFD flödesanalys för att studera t ex problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflöde.

Om PulPaper i Helsingfors

PulPaper är en av de viktigaste mässorna för pappers-, kartong- och konversionsindustrin över hela världen. Evenemanget kommer att vara en viktig informationskälla och en nyckelfaktor för att utveckla nya marknadsföringsnätverk och förbättra befintliga. PulPaper lockar professionella från massa- och pappersindustrin, inklusive tekniska, produktions- och inköpschefer, projektledare och många fler. I samband med utställningen kommer det att finnas en högklassig konferens som kommer att täcka ämnen som branschföretag måste hantera för att behålla sin position och förbättra resultaten i den föränderliga miljön.

PulPaper kommer att äga rum 3 dagar från tisdag 29 maj till torsdag 31 maj 2018 i Helsingfors. Vi på Heat Management hoppas på att träffa så många so möjligt av er där!

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Flera nya representanter

Nya säljrepresentanter i Nordamerika, Sydamerika och Finland!

Brazil
Edson Aleixo at Elof Hansson Ltda, is a Chemical Engineer with more than 20 years-experience within pulp & paper, coming from previous positions at Valmet, Voight and Andritz. Elof Hansson is representing us also in Colombia and Chile.

USA
Michael Ware, has a wide experience of in-situ cleaning of SCR reactors in coal fired applications in North America, with numerous patents turned industry standard, to his name. Working with Thompson Industrial he has visited most of the power plants in North America and knows his customers need better than most. Michael is the CEO and founder of SCR Solutions Group, a trading and consultancy firm focusing on the optimization of SCRs for optimal environmental and economic operation of power plants, by the marketing of cutting edge technology.

Finland
Jarmo Alanko, MSc in Aeronautics from Helsinki Technical University in 1979. Jarmo is a previous Technical Chief Engineer from the Finnish Airforce and is now the acting CEO of ProBoreal Oy, consultancy and engineering firm in the pulp&paper and energy sector. Together, the people at ProBoreal has more than 100 years of combined experience from the pulp&paper industry, including positions at Valmet and UPM.

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Ställer ut på Skogsindustridagarna

Vi ställer ut på Kiwa Inspectas Skogsindustridagarna i Sundsvall 22a-23e mars. Kom och träffa oss så förklarar vi hur vi kan öka verkningsgraden och tillgängligheten för sodapannor.

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Katalysatorer ger en stark start på året

Katalysatorer har utvecklats till ett hett affärsområde för oss. På bara några veckor har vi fått order på infraljudsotning för tre katalysatorer, för två avfallspannor i Tyskland och Belgien, och för en biopanna i Sverige. Striktare emissionskrav kräver en effektiv och djuprengörande metod, vilket infraljudsotning är.

Som grädde på moset fick vi order också för en kolpanna i Indonesion och fyra bioeldade rökrörspannor, tre i Sverige och en i Norge.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Nya order i december

Efter att ha mottagit order till 3 fartyg i November avslutades året med order till 3 ytterligare fartyg. Kommande år se marina marknaden mycket bra ut för oss. Tillsammans med de två order i december för 2 kraft- /värmeanläggningar i Skandinavien blir december en mkt bra månad för infraljudsotning.

-3 kryssningsfartyg till Virgin Cruises, leverans 2018-2020. Vart och ett utrustat med 7 infraljudgeneratorer.

-Växjö Energis nyaste panna (105 MW biobränsle BFB från Andritz). Växjö Energi (VEAB) har använt vår sotningsteknik i sin CFB-panna sedan 2009.

-Rökrörspanna hos Elkem i Norge

 

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Order i november

November gav oss orders till kolkraftverk och kryssningsfartyg.

-3 kryssningsfartyg för Fincantieri, förebyggande sot på däck och försmutsning av pannor, leverans 2018-2020.

-3 kolkraftverk på 3 kontinenter; i Tyskland, Indonesien och Honduras. Syftet är förbättrad renhållning av värmeöverförande ytor.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments