Elfilter (ESP)

Infrafones infraljudteknik är applicerbar på kalla eller varma torra elfilter (ESP). För optimal verkningsgrad hos elfiltret bör spänningen mellan anslutnings- och urladdningselektroderna vara så hög som möjligt utan för högt överslag. När sotpartiklarna ansamlas på urladdningselektroderna ökar överslagen och man tvingas sänka spänningen, som i sin tur leder till sämre verkningsgrad för elfiltret. Genom att installera en Infraljudgenerator minskas ansamlingen av partiklar på elektroderna och på fördelningsskärmarna.

Fördelar som infraljudtekniken för med sig till kunden är:

  • Reducerade utsläpp >> minskad miljöpåverkan
  • Reducerat underhåll >> Reducerat behov för manuell rengöring
  • Färre driftstopp >> Ökad tillgänglighet.