Driftanalys – Big Data

Vi använder driftanalys för att optimera körsätt för panna och sotningssystem:

Driftparametrarna studeras både på årsskala och på minutskala. Korrelationen mellan driftparametrarna klargörs mha regressionsanalys.

En detaljerad driftanalys tillför våra kunder:

  • En kartläggning av hur väl sotningen fungerar idag
  • Kvantifiering av hur förändringar i sotningssystem eller körsätt påverkar t ex tillgänglighet, verkningsgrad och utsläpp.
  • Vad en optimering av sotningssystemen skulle bestå av

Vill du veta mer om driftanalys?

Korrelationsanlys av driftlägen

 Korrelationsanlys av vilka driftlägen som orsakar höga utsläpp

Olika varianter av Driftanalys

Vi analyserar både på lång, kort och mycket kort tidsskala för att utreda:

  • Hel säsong. Hur problem uppstår på längre sikt, t ex långsam uppbyggnad på tubpaket som kan tvinga fram extra driftstopp för rengöring
  • Under sotningssekvens. Vilken verkan t ex ångsotning har på difftryck och värmeupptagning samt driftparametrar såsom last på rökgasfläkt, emissioner mm.
  • Vid växling mellan ångsotare. Hur eventuella tryckstötar och tillhörande problem kan undvikas.

Vi använder vår egen mjukvara som är speciellt utvecklad för att hantera stora datamängder och enkelt överblicka många parametrar. Mjukvaran innehåller även kraftfulla funktioner för att visa på samband mellan parametrar, hur de korrelerar med varandra.

Analysis

Analys av hur utsläpp samt difftryck över värmeväxlare påverkas under sotningssekvenser