Optimerad ångsotning

Den patenterade HISS-teknologin, ursprungligen framtagen av företaget SootTech, gör ert ångsotningssystem till ett effektivt verktyg att hantera igensättningar och öka verkningsgraden på era kraft- och sodapannor.

  • Ökar er verkningsgrad
  • Minska sotkostanden och ångförbrukningen
  • Dubblera er soteffekt
  • Elda billigare bränslen

Fungerar på alla sotblåsarventiler/fabrikat. Rosink, Clyde Bergemann, Diamond Power etc.

Uppnådda resultat i sodapannor:

HISS-sotning och fler sotblåsarstarter

I princip all rengöring från en sotblåsare sker på sotblåsarens inväg när ångstålens impuls slår lös beläggningarna på värmeytorna.

När sotblåsaren körs ut, sker nära ingen ytterligare rengöring. Vid konventionell sotning används 50% av ångan till ingen nytta, samtidigt som stoftet tillåts sintra till ”osotbar betong”

Med HISS-sotning (High Impact Soot System), kan flera sotblåsare köras parallellt och utan returånga.
Dvs mer sotning, kortare tid mellan sotning och mer lättsotad aska, samt mindre sotånga.

Ökad effekt och ångbesparing

Exempel på ökad soteffekt med 68% som samtidigt ger en ångbesparing på 16% med HISS-teknologin.

Ökad elproduktion

Med stigande elpriser är det viktigt att nå maximal elproduktionen från sodapannan.

Verkningsgraden för ekonomiserytorna påverkar direkt mängden producerad högvärdig ångenergi. Samtidigt är det vanligt att sotningen i eko är minimerad pga igensättningar i konvektion och överhettare. En dubblerad sotning av ekoytor utifrån HISS-teknologi är ofta en enkel väg till en elproduktionsökning på 10-30 MWh/dag. HISS-teknologin gör det lätt att öka värmeupptagningen genom att sota ekoytorna oftare, utan att sotångförbrukningen eller rökgasmängden ökar.

Alla kraftpannor kan också öka sin producerade mängd ånga eller öka sin genomsnittliga ångtemperatur genom att minska ångförbrukningen eller genom att hålla sin överhettare renare, tack vara sotning dubbelt så ofta men med bibehållen sotångförbrukning.

Överbäring och extremlast

Extremlast och perioder av mycket stor överbäring är inte ovanligt i sodapannor. Ofta ger dessa ”perioder” permanenta påslag som inte kan sotas bort. Bästa sättet att hantera överbäring, är att sota mycket oftare, så att inte stoftet hinner sintra/bränna fast. Med HISS-sotning kan sotningen maximeras och t.ex. fokuseras till främre delen av panna så den sotas t.ex. 3-5 ggr så ofta som normalt.

HISS-teknologin gör er ett verktygen att effektivt hantera perioder av överbäring eller produktionstoppar med höga askpåslag.

En felinställd spruta kan snabbt orsaka stora påslag av överbäring på värmeytorna. Med HISS-sotning ges ett kraftfullt vertyg att hantera driftstörningar och extrema lasttoppar

Här finns en beskrivning av hur vår ombyggnad av ångsotarna görs.

Spara