Södra Cell Värö

Södra i samarbete med GreenTech-bolaget Heat Management för kostnads-effektiv och hållbar produktionsökning

Södra Cell Värö är en av världens modernaste och största producenter av NBSK-massa och har en kapacitet på 700 000 ton/år. Södra är ledande inom cirkulär ekonomi och hållbar produktion, vilket återspeglas i Södra Skogsägarnas långsiktiga relation till skogen och förutom massa så nyttjas förnyelsebar värme från Värö bruk i Varbergs fjärrvärmenät. 

Under 2020 togs beslut att genomföra en kapacitetsökning till 780 000 ton/år massa. I ramverket för projektet kallat Expansion 2.0 ingår en leverans av Heat Managements kostnadseffektiva lösning för hållbar och energieffektiv ångsotning till massabrukets sodapanna. Valet av leverantör föll på Heat Management, vars lösning är den enda på marknaden som samtidigt garanterar betydande ångbesparingar och att kunna sota dubbelt så ofta. Denna dynamiska sotning är ideal för att matcha de krav som ställs vid produktionsökning, med avseende på förutsägbarhet och hållbarhet.

Genom tätt samarbete mellan Värö bruk och Heat Management har en specifik lösning tagits fram, vilken innebär sömlös integrering av Heat Managements patenterade lösning HISS™ i brukets styrsystem. Sotblåsarna körs vanligtvis oavbrutet för att hålla rökgasstråket rent och för att förhindra beläggningar på värmeöverförande ytor. I många fall räcker inte befintligt ångssotningssystem till, med resulterande driftsstopp för manuell rengöring och begränsning i produktion. HISS™ kommer att öka sotblåsningskapaciteten med 100% utan att installera fler sotblåsare eller ångstammar, vilket även medför utökad digital diagnostik samt energieffektivt utnyttjande av existerande sotningsutrustning. 

Projektet åtföljs av kontinuerlig dialog för verifiering och validering, där löpande studier av processdata avslöjar hur den extra sotningskapaciteten skall distribueras i sodapannan för att uppnå en resurseffektiv produktion på en högre och hållbar nivå.